Voorwaarden Deelnemende ondernemers en maatschaapelijke organisaties 2Ping

2Ping is een digitaal platform voor inwoners, maatschappelijke organisaties en  ondernemers van Amsterdam Zuidoost met als doel vrijwilligerswerk te belonen en de  lokale economie te stimuleren en duurzaamheid te bevorderen. Op het platform worden  door maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven vrijwilligerstaken gepubliceerd  die een inwoner uit de buurt kan uitvoeren nadat deze zich daarvoor heeft ingeschreven.  Uitvoering van een taak wordt via Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. beloond met  ‘2Ping’, digitale punten in een digitale portemonnee. Deze ‘2Ping’ kunnen worden besteed  bij aangesloten ondernemers uit Amsterdam Zuidoost. 

Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. is opgericht om 2ping een juridische basis te geven  en mede-eigenaarschap te houden over het digitale financiële systeem. De Coöperatie heeft als doel het behartigen van de belangen van haar Leden door: het op lokaal niveau herstellen, vernieuwen en uitbreiden van sociale en economische  relaties door middel van de introductie, het beheer en het faciliteren van complementair  lokaal geld. De Coöperatie baseert zich op de uitgangspunten en de waarden van de  donut-economie: het waarborgen van een sociaal fundament binnen de ecologische  grenzen van de aarde om zo de mens en de planeet te laten floreren.

Als juridisch verantwoordelijk orgaan beschrijft Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. de  voorwaarden voor het gebruik van het platform voor de deelnemende maatschappelijke  organisaties en ondernemers en individuen. Deze voorwaarden bevatten belangrijke  informatie over uw rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan deze voorwaarden  aandachtig door te lezen. 

Definities

 • Coöperatie: Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A., ingeschreven in het  Handelsregister met KvK- nummer 87115379.  
 • – ‘2Ping’: een digitaal financieel ruilmiddel, te besteden bij deelnemende  ondernemingen.  
 • Ondernemer: eigenaar van een onderneming.  
 • Onderneming: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door  deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen.  
 • – Maatschappelijke organisatie: een organisatie zonder winstoogmerk (ANBI)  sportvereniging of stichting, niet onderworpen aan vennootschapsbelasting – Individu: een inwoner van Amsterdam Zuidoost 
 • Informatiepagina: www.2ping.nu/algemeen 
 • Platform: het platform voor ondernemers en vrijwilligersorganisaties op  www.admin.2ping.nu
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan. 

Reikwijdte

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit met de  Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. en op ieder gebruik dat u maakt van het  platform. Met het aanmaken van een account sluit u een overeenkomst met de  Coöperatie. 

Gebondenheid

 • Door het gebruik van het platform verklaart u kennis te hebben genomen van en  in te stemmen met deze voorwaarden en het privacyreglement. Deze documenten  zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op www.2ping.nu.
 • De coöperatie is gerechtigd om de voorwaarden van het platform tussentijds  eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door de coöperatie gestelde termijn  de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben. 

Aanmelding platform

o Om gebruik te kunnen maken van het platform moet u zich aanmelden  door een account aan te maken via de app 2ping of op  www.admin.2ping.nu. Deze geeft alleen toegang tot de functionaliteit die u  nodig heeft om uw taken te verrichten. 

o – Voor gebruik van de backoffice zijn geen kosten verbonden. Bedrijven en  maatschappelijke organisaties dienen lid te worden van de Coöperatie. Hiervoor wordt een tarief in rekening gebracht dat jaarlijks op de algemene  ledenraadsvergadering wordt bepaald. 

o U dient bij aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken. U  kunt uw gegevens wijzigen door de instructies op het platform te volgen. 

o De coöperatie heeft het recht uw aanmelding te weigeren als u niet aan  de voorwaarden voldoet en/of er andere redenen zijn om de aanmelding te  weigeren.  

o U kunt uw account op elk gewenst moment laten opheffen door een e mail te sturen naar welkom@2ping.nu. Voorafgaand kunt u de ‘2Ping’ via  uw account inleveren bij de coöperatie, waarna ze door de coöperatie worden uitbetaald.  

 • Bij aanmelding kiest u een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk om een  voldoende veilig wachtwoord te kiezen. Uw wachtwoord is strikt vertrouwelijk en  mag u niet verstrekken aan anderen. De coöperatie raadt u aan een wachtwoord  dat u elders gebruikt niet opnieuw te gebruiken. 
 • Degene die namens de onderneming of maatschappelijke organisatie een  account aanmaakt en die de onderneming op het platform vertegenwoordigt, is  bevoegd namens deze onderneming te handelen en moet zich als zodanig hebben  geïdentificeerd. 
 • Als onderneming kunt u een account aanmaken als u een fysieke verkooplocatie  in de Amsterdam Zuidoost heeft, waar ter plekke legaal goederen en diensten te  koop worden aangeboden. Voor een webwinkel mag geen account worden  aangemaakt. 
 • Indien een onderneming bestaat uit meerdere fysieke verkooplocaties, waar ter  plekke legaal goederen en diensten worden aangeboden, dient u per locatie een  account aan te maken. Per fysieke verkooplocatie mag maximaal één account  worden aangemaakt.
 •  U dient wijzigingen die betrekking hebben op uw onderneming of organisatie,  bijvoorbeeld een verhuizing of beëindiging van de onderneming, 14 dagen voordat  de wijziging plaatsvindt door te geven via welkom@2ping.nu.

Aanwijzingen voor maatschappelijke organisaties

Na goedkeuring van de account kunt u via een email aan welkom@2ping.nu of  schriftelijk verzoek een borgfactuur aanvragen voor budget dat u nodig heeft voor  het aanmaken van vrijwilligerstaken. Dit maakt u vervolgens aan de door de  coöperatie verstrekte bankrekening. Na ontvangst van het budget in euro’s wordt op basis hiervan uw budget in ‘2Ping’ beschikbaar gesteld voor aan te maken  taken. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste betaling van verrichte taken.

Via een email aan welkom@2ping.nu of schriftelijk verzoek kan het restant van  het budget alsmede van niet bestede ‘2Ping’ in euro’s terug worden betaald.

Digitale portemonnee voorzien van persoonlijke gebruikerscode en pincode (i.v.m. blockchaintechnologie)

Op het platform (backoffice) logt u in met uw e-mailadres en zelfgekozen  wachtwoord. Binnen uw account heeft u toegang tot uw eigen digitale  portemonnee. De digitale portemonnee wordt gebruikt om ‘2Ping’ te ontvangen en als betaalmiddel te gebruiken aan andere deelnemende bedrijven en organisaties. 

Omdat het om betalingen gaat is deze digitale portemonnee extra beveiligd met  een persoonlijke gebruikerscode en 4-cijferige pincode. 

 • De persoonlijke gebruikerscode wordt automatisch aangemaakt en eenmalig  weergegeven op het platform en naar uw e-mailadres verzonden.  
 • De pincode heeft u nodig om toegang te krijgen tot de digitale portemonnee en  om ‘2Ping’ in te leveren bij de coöperatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het  kiezen van een veilige pincode. We raden u af om een pincode te kiezen, die u  elders ook gebruikt. 
 • De persoonlijke gebruikerscode en de pincode zijn samen nodig om uw digitale  portemonnee te kunnen herstellen of later op een ander apparaat te kunnen  installeren, mocht dat nodig zijn. 
 • De pincode en de persoonlijke gebruikerscode zijn strikt vertrouwelijk. U mag  deze niet aan anderen verstrekken. U kunt de persoonlijke gebruikerscode het  beste op een veilige plek opschrijven en niet in uw mailbox laten staan.

**LET OP! Uw persoonlijke gebruikerscode en pin veranderen nooit en worden in verband met uw veiligheid niet opgeslagen op onze servers. Dit betekent dat u geen nieuwe kunt krijgen, bijvoorbeeld in geval van verlies. Bij verlies van uw persoonlijke gebruikerscode en/of pincode gaan uw digitale munten definitief verloren. Zorg er daarom voor dat u deze gegevens op een veilige plaats bewaart.**

Gebruik platform

 • Het is niet toegestaan een account aan te maken onder een valse naam of op  naam van iemand anders (tenzij u daar expliciete toestemming voor heeft  gekregen), dan wel het platform te gebruiken:  
  • voor enig onwettig doel;  
  • o op een dusdanige wijze dat het platform in haar functionaliteit schade  oploopt;  
  • o voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of  anderszins schadelijke bestanden of programma’s;  
  • o voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat  misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of  bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot  irritatie, ongemak of onnodige onrust;  
  • o op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de  rechten van een natuurlijk persoon of rechtspersoon;  
  • o op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van de coöperatie;  o in strijd met deze algemene voorwaarden. 
 • In bovenstaande situaties behoudt de coöperatie zich het recht voor om uw  account te verwijderen. 
 • De coöperatie heeft het recht om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, op het  platform geplaatste informatie per direct te verwijderen

**LET OP! Het doel van 2Ping is een transparante community te worden waarbij we staan voor integriteit en respect voor de wijk, de buurt en dus ook wet- en regelgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor een correctie uitvoering conform deze waarden.**

Beschikbaarheid platform

De coöperatie beoogt het platform zo veel als mogelijk beschikbaar te laten zijn.  Het kan echter voorkomen dat het platform, bijvoorbeeld als gevolg van al dan  niet geplande onderhoudswerkzaamheden, upgrades of een storing, wordt  onderbroken. Van gepland onderhoud wordt u vooraf op de hoogte gebracht.  Storingen kunt u melden via admin@2ping.nu

De coöperatie heeft het recht om het platform op elk moment te beëindigen en  het platform niet meer aan te bieden. Voordat de coöperatie daartoe overgaat zal  zij u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. ‘2Ping’ die zich op dat moment in uw  account bevinden worden aan u uitbetaald bij de eerstvolgende termijn. De  gebruikelijke kosten zullen conform het standaardtarief in mindering worden  gebracht. De coöperatie is niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade.

2Ping – ONDERNEMERS

 •  Eén ‘2Ping’ staat gelijk aan één euro.  
 •  Door een account aan te maken stemt u ermee in dat particuliere  deelnemers ‘2Ping’ kunnen besteden bij uw fysieke verkooplocatie in  Amsterdam Zuidoost, voor het verkrijgen van door u op deze locatie  aangeboden producten en/of diensten.  
 •  Een product en/of dienst kan volledig of deels worden betaald met  ‘2Ping’.  
 • – Ondernemers hebben de mogelijkheid om de mogelijkheid om producten of  diensten via een pushbericht onder de aandacht van de gebruikers te  brengen. De kosten hiervoor worden jaarlijks bepaald in de algemene  ledenvergadering. 
 •  – Een ondernemer staat het vrij om korting te geven op de reguliere prijs bij  betaling in ‘2Ping’. 
 •  Nadat de klant via zijn app met ‘2Ping’ betaald heeft, worden de ‘2Ping’ direct op uw account geplaatst. U ontvangt een notificatie via het platform  én via sms. U dient zelf zorg te dragen voor een tablet/mobiele  
 • telefoon/computer om de notificaties te ontvangen en de betaling te  controleren. 
 •  – De door de klant met ‘2Ping’ verkregen goederen en/of diensten worden  niet geruild voor geld of ‘2Ping’. U kunt een vervangend product of een  tegoedbon geven. 

2Ping – MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

o Eén ‘2Ping’ staat gelijk aan één euro.  

o Maatschappelijke organisaties hebben ook de mogelijkheid om donaties te  ontvangen. Daarnaast kunnen inkomsten verwerven voor producten en  diensten die ze leveren en daarmee het budget in ‘2Ping’ voor toe te wijzen  vrijwilligerstaken zelf te verdienen. 

o Door een account aan te maken stemt u ermee in dat vrijwilligers ‘2Ping’ kunnen verdienen bij uw organisatie in Amsterdam Zuidoost, door de  werkzaamheden te verrichten die door uw organisatie voor de in de app  aangeboden taken.

o – De door de klant met ‘2Ping’ verkregen goederen en/of diensten worden  niet geruild voor geld of ‘2Ping’. U kunt een vervangend product of een  tegoedbon geven. 

o Maatschappelijke organisatie, hebben evenals bedrijven/ ondernemers de  mogelijkheid om met ‘2Ping’ producten en diensten van andere bedrijven  in te kopen. 

Inleveren ‘2Ping’ en uitbetaling in euro’s

‘2Ping’ die u heeft ontvangen kunt u via het platform inleveren bij de coöperatie. De  coöperatie betaalt tenminste 1 keer per maand de ingeleverde ‘2Ping’ in euro’s uit naar  het door u opgegeven rekeningnummer. Hiervoor wordt een tarief in rekening gebracht  dat jaarlijks op de algemene ledenraadsvergadering wordt bepaald.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de  coöperatie, niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt, waaronder in ieder geval  wordt verstaan de schade die u lijdt door:  

 • gebruik van het platform;  
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het platform;  
 • informatie op het platform;  
 • verwijdering van het platform;  
 • het staken van het platform;  
 • misbruik van uw account;
 • – verlies van uw wachtwoord, persoonlijke gebruikerscode of pin.

Privacy 

 • – De coöperatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De manier waarop de  coöperatie omgaat met verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in het  Privacybeleid van Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A: zie https://www.2ping.nu

Overig  

 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  
 • Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Holland.  Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023.  

Ter info  

 • De ontvangen ‘2Ping’ dienen fiscaal hetzelfde behandeld te worden als  ingeleverde cadeaubonnen. 
 • Bij opheffen van het account worden uw gegevens bewaard in overeenstemming  met wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld voor controle door de Belastingdienst.

Amsterdam, januari 2023