Privacyverklaring 2Ping Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A.

31 januari 2022

Jouw privacy is voor Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. van groot belang. Wij houden ons  dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens  verwerken, via deze privacyverklaring; 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn  voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens,  mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die  

persoonsgegevens voor ons verwerken; 

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van  jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken en niet  aan derden verstrekken of verkopen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de  app 2Ping allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. 

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op  met Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. 

Jouw account 

Bij bepaalde onderdelen van onze app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie  over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account,  waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • Naam- en adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • Factuuradres (optioneel); 
 • E-mailadres; 
 • Betalingsgegevens in 2Ping; 
 • Profielfoto; 
 • Apparaat-type en -nummer van de smartphone;
 • Geo-locatie. 

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze  informatie, tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds  opnieuw in hoeft te vullen in de app en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat  nodig is. Je kunt via jouw account-informatie aanpassen wanneer je dat wilt. 

Afhandelen transacties 

Wanneer je bij ons een taak verricht of een transactie doet, gebruiken wij jouw  persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Deze informa. Bepaalde klantgegevens  bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Verzenden van nieuwsbrieven 

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.  In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.  Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • E-mailadres. 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het  abonnement opzegt. 

De nieuwsbrief wordt wekelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat  onder andere de volgende: 

 • Nieuws en berichten uit de community van de cooperatie. 

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief  bevat een afmeldlink. 

Toegang portaal 

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen,  opgeven en wijzigen voor de app. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat  daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • NAW-gegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • Factuuradres; 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Profielfoto; 
 • Apparaattype en -nummer; 
 • Geo-locatie. 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot het einde  van de dienstverlening aan jou.

Contactformulier 

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken  wij jouw: 

 • Naam- adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • Factuuradres (optioneel); 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Profielfoto; 
 • Apparaattype en -nummer; 
 • Geo-locatie. 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker  weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

Statistieken en profilering 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, waarbij we ook individuele  gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren wij onze app om zo bijvoorbeeld  alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met  elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy  te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor  gebruiken wij jouw: 

 • NAW-gegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • Factuuradres; 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Profielfoto; 
 • Apparaattype en -nummer; 
 • Geo-locatie. 

Analyses vinden plaats op geaggregeerd niveau waardoor informatie nooit terug te leiden is  naar personen. Bij statistieken die met derden gedeeld worden is de anonimiteit  gewaarborgd. Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, wij hebben  toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit  nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring. 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor zes weken.  

Locatiegegevens 

Soms is het nodig voor onze app Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. om te achterhalen op  welke plek je bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als je dan  toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op jouw telefoon, tablet of  computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google  of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen. 

App store 

Onze app Soicaal cooperatief Lokaal Geld U.A. moet je downloaden via de app-winkel van  Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met jouw  persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te  leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan, behalve als wij dat  wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een  misdrijf).  

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw  gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op  wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let  dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons  best doen wijzigingen aan je door te geven. 

Jouw rechten 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd  contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen; Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 
 • Het laten corrigeren van fouten; 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • Intrekken van toestemming; 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen  gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter  worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van  betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je  daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen 

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-

mail sturen naar cooperatie@lokaalgeld.org. Wij pakken elke klacht intern op en  communiceren dit verder met je. 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in  te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Sociaal Coöperatief Lokaal Geld U.A. 

Grubbehoeve 38 

1103 GH Amsterdam 

E-mailadres: cooperatie@lokaalgeld.org 

KvK nummer: 87115379